IP 

box

Innovation Box (IP BOX) jest to ulga podatkowa służąca zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczorozwojowej (B+R) oraz zachęceniu przedsiębiorców do poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawem własności intelektualnej

Ulga polega na skorzystaniu z preferencyjnej stawki 5% podatku dochodowego w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. W szczególności uprawnionymi do skorzystania z ulgi są twórcy programów komputerowych

 

Dochody kwalifikowane

Nowe przepisy wymieniają w sposób enumeratywny dochody kwalifikowane z praw własności intelektualnej, stanowiąc tym samym zamknięty katalog

  1. prawo do wynalazku (patenty),
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  4. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  5. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
  6. autorskie prawo do programu komputerowego.

 

Kto może skorzystać z ulgi IP box?

Z IP BOX mogą skorzystać podatnicy osiągający dochody z:

  1. opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
  2. przeniesienia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  3. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

Wskazać należy, że do skorzystania z stawki 5% wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, nie jest więc wymaganym, aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw.

 

Możliwa do osiągnięcia kwota zwrotu podatku każdego roku podatkowego

Programista zarabiający 10k/msc
18 000

Programista zarabiający 15k/msc
25 000

Programista zarabiający 20k/msc
33 000

Programista zarabiający 25k/msc
42 000

Programista zarabiający 30k/msc
51 000

IP Box

 

Brak IP Box

Brak IP Box

Czy bezpośrednio prowadzisz działalność B+R?

Czy jesteś właścicielem lub użytkownikiem kwalifykowanego IP?

Brak IP Box

Czy zapewniasz ewidencję, która prowadzi do wyodrębnienia przychodów i kosztów przypadających na każde kwalifikowane IP do każdego kwalifikowanego IP oddzielnie?

Twój dochód kwalifikuje się do 5 % opodatkowania zgodnie preferencją IP Box

Czy dochód kwalifikowanego IP uzyskałeś w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?

Preferencja IP Box nie wystąpi wobec dochodu nieustalonego zgodnie z metodami weryfikacji cen transferowych

Czy ustaliłeś dochód, który wynika z kwalifikowanego IP zgodnie z metodami weryfikacji cen transferowych?

Twój dochód kwalifikuje się do 5 % opodatkowania zgodnie z preferencją IP Box

Warto wskazać, że IP-BOX 5% jest ulgą możliwą do zastosowania dopiero po zakończeniu roku – tj. zaliczki płacimy w normalnej wysokości, natomiast po zakończeniu roku dopiero możemy wystąpić o zwrot – wiąże się z to z wysokim ryzykiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez organy podatkowe prawidłowego zastosowania przez nas ulgi. Warto w związku z tym, żebyśmy przy wdrażaniu byli reprezentowani przez doradcę podatkowego

Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów do IPBOX z 15 lipca 2019 r.:

Podatnicy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego (na przykład 2019 r.) jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach ogólnych, tj. według stawki podstawowej 9% lub 19% ustawy o CIT lub zgodnie z ustawą o PIT według stawki 18% i 32% lub 19%. W kolejnym roku podatkowym (na przykład 2020 r.) podczas składania zeznania podatkowego za rok poprzedni, podatnik wskazuje 5% stawkę podatkową wobec dochodu z kwalifikowanych IP, a nadpłacony podatek podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Podatnikowi, który nie ma takich obciążeń, nadpłata jest zwracana chyba, że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części należnej mu sumy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ulgi B+R

 

 

Jeżeli zainteresowała Państwa możliwość realizacji wdrożenia, przedstawiamy

planowane koszty projekty:

Po przygotowaniu przez kancelarię wstępnego raportu (etap I) klient może zdecydować o odstąpieniu od projektu, jeżeli uzna, że realizacja jest dla niego zbyt ryzykowna lub według raportu będzie wynikać, że jego działalność ewidentnie nie kwalifikuje się pod działalność IP-BOX. Wówczas jedyny koszt projektu dla klienta to jedynie 500 zł netto + VAT.

Faza projektkuCzynnośćEfekt etapu
I FAZA (1 etap)wstępna analiza dokumentacji
Klienta pod kątem korzystania z ulgi IPBOX, w szczególności umów
o współpracę i wystawionych faktur

przygotowanie i analiza odpowiedzi na pytania przygotowanych
przygotowanie wstępnego raportu
z możliwości zastosowania ulgi
przez klienta, ryzykach ewentualnego
podważenia zwrotu w przyszłości
i niezbędnych krokach do prawidłowego
uzyskania pieniędzy

 

Koszty całkowite projektu w zależności od realizacji etapów

Faza projektkuCzynnośćEfekt etapu
II FAZA (4 etapy) dalsze czynności związane z realizacją projektu, między innymi:
• szczegółowa analiza dokumentacji
• wprowadzanie poprawek do umów • klasyfikacja świadczonych usług
• wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej
• wsparcie w przygotowaniu ewidencji działalności B+R
• wystąpienie o zwrot podatku
otrzymanie zwrotu podatku
z urzędu skarbowego
500 zł netto + VATKoszt analizy działalności klienta i przygotowania raportu o podleganiu lub
niepodleganiu pod ulgę
- jeżeli po przygotowaniu wstępnego raportu z FAZY
I Klient zrezygnuje z dalszego prowadzenia proj
1 500 zł netto + VATKoszt złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - natomiast
jeżeli po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji okaże się, że otrzymana
zostanie negatywna interpretacja indywidualna (tj. w wyniku złożenia wniosku
o interpretację organ podatkowy uzna, że klient nie prowadzi działalności
podlegającej pod IP-BOX),
a Klient nie będzie chciał się od niej odwoływać
– wówczas może odstąpić od realizacji dalszych etapów. Wówczas całość
projektu zamyka się w 2000 zł netto + VAT
1000 zł + 18% zwróconej
kwoty podatku netto + VAT
Success fee kancelarii, jeżeli Klient dostanie zwrot kwoty podatku (kwota zwrotu
może wynosić nawet 50.000 zł na rok i może być powtarzany w kolejnych latach).

Należy wskazać, że projekt zaczyna się od przygotowania wstępnego raportu – jeżeli na jego podstawie klient postanowi zrezygnować z dalszej realizacji projektu, wówczas całkowity koszt projektu wyniesie dla niego zaledwie 500 zł netto + VAT. Dalsze wynagrodzenie składające się na całkowite koszty jest podzielone pomiędzy poszczególnymi etapami (w tym część jako success fee za uzyskanie interpretacji indywidualnej oraz część jako success fee za uzyskanie zwrotu)

 

W przypadku, jeżeli projekt zostanie uruchomiony przez grupę większej liczby

programistów, wówczas proponujemy odpowiednie zniżki grupowe

OFERTA GRUPOWA

Jednoczesne skorzystanie z projektu przez 5-10 osób

10% zniżki na wszystkich punktach

Jednoczesne skorzystanie z projektu przez 10-15 osób

15% zniżki na wszystkich punktach

Jednoczesne skorzystanie z projektu przez 15 osób

20% zniżki na wszystkich punktach

WH Consulting świadczy usługi doradztwa biznesowego, natomiast wszelkie usługi doradztwa prawnego i doradztwa podatkowego są wykonywane przez współpracującą kancelarię prawną, uprawnioną do świadczenia usług doradztwa prawnego i podatkowego

 

Skontaktuj się Z NAMI W CELU PRZEPROWADZENIA BEZPŁATNEJ ANALIZY

Formularz kontaktowy

12 + 8 =

Masz pytania?

Skontaktuj się z ekspertem

Ilona Smurlik

    +48 22 100 42 24

  biuro@whconsulting.pl

Al. Solidarności 68 lok. 121,
00-240 Warszawa,

biuro@whconsulting.pl

KRS 0000418778,
REGON 146101340,
NIP 5252530639,

obserwuj nas: